ನೀನಾಸಂ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ಲಂಕೇಶರ “ಗುಣಮುಖ” ನಾಟಕ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್