ಡಾ. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ವಾಚಿಸಿದ ಪಂಪಭಾರತದ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳು

ಕೃಪೆ: ಸುಧಾಕರ್‌ ಆರ್.ಎನ್.