ಪಂ. ಗಣಪತಿಭಟ್‌ ಹಾಸಣಗಿ ಹಾಡಿದ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಬರೆದ “ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು…”

ಕೃಪೆ: ಗಾಂಧಾರ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್