ಪಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನ

ಕೃಪೆ: ಗುರುಲಿಂಗೇಶ್ ರಾರವಿ