ಪ್ರೊ ಬಿ.ಎ ವಿವೇಕರೈ ಜೊತೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅನುಕರಣ-ಕೆಥಾರ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ನ ಕಾವ್ಯತತ್ವಗಳ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ