ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: Karnataka Information