ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧನ: ತೆಂಕು ಬಡಗು ಕೂಡಾಟ…

ಕೃಪೆ: ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಕ್ಕಟ್ಟು