ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೀರರಾರ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ.

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ