ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ ತೆಗೆದ ಈ ದಿನದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನನಿಸಿತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ. ನೀವೂ ಕೂಡಾ ನೀವು ತೆಗೆದ ಉತ್ತಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೂಡಾ.ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: ks.kendasampige@gmail.com

ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ