ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಶ ವಧೆಯ ಪ್ರಸಂಗ

ಕೃಪೆ: ಉಮಾ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್‌ ಚಿತ್ರಮೂಲ