“ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಕರೆಯಿತು…” ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಗೆ – ಕೆದಿಲಾಯರ ಮಾತಲ್ಲಿ

Gopalakrishna Adiga ಅಡಿಗ ಶತಮಾನ