ಜಾಗ..

ತಂಪು ಕಂಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದ
ಆ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ
ಒಣಗಿಹೋದಂತಿವೆ

ಅಲ್ಲಿ
ಹಸಿರು ಹೂಗಳನ್ನು
ಹೊದೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಸಂಜೆಯ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ
ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿದ್ದೆ!
ನೋವು ನಲಿವಿನ ಅವಳ
ಒದ್ದೆಯಾದ
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೆ

ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ
ಅಪಘಾತವಾದ ಜಾಗದಂತೆ
ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿವೆ

ಯಾವ ಕಂಪನವಾಗಲಿ
ಮಾರುತ ಚಂಡನಾಗಲಿ
ಧಗಧಗ ಉರಿಯಾಗಲಿ….

ಏನಾದರೂ
ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮತ್ತೆ
ನಗು ಅಳು ಆಸೆ ಕನಸು
ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ

ನಾನು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ.