ಶಿರೂರಿನ ಚಾಮರಾಜ ಕೊಂಗಿ, ಗುರುನಾಥ ಬ್ಯಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಪ್ಪ ಕೊಂಗಿಯವರಿಂದ ಗೀಗೀ ಪದ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾದಾಮಿ