ಮೈಸೂರು ಎಂ.ಗುರುರಾಜ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು ಹಾಡಿರುವ  `ಅರ್ಜುನ ಜೋಗಿ’  ನೀಲಗಾರರ ಹಾಡು
ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ : ಕನ್ನಡಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಮೈಸೂರು.