ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಡಾ. ಗುರುಪಾದ ಎಸ್ ಮರಿಗುದ್ದಿ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕೃಪೆ: ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್