ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ದೇವಿಸರಸ್ವತಿಗೆ ವಂದನೆ: ಕುವೆಂಪು ‘ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ’, ಡಾ.ಕೆಎನ್ ಗಣೇಶಯ್ಯ

ಕೃಪೆ: ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ