ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದ್ರ – ಕಾದಂಬರಿ/ಸಂಗೀತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್