ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವಪ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಡಾ. ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ.

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ