ಹಳ್ಳಾಡಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೌರವರ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಕತೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕೃಪೆ:ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೋಕ