ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು:ಸುಷ್ಮಾ ಕಟ್ಟಾಯ ಬರಹ

ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದರು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಕಾಣಬಾರದು ಅಂತ ತಲೆಬಗ್ಗಿಸಿ  ಗೂನು ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ.

Read More