ಟೀನಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ

“ಅವನ ಅವಳ ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯೂ ಅಗಸ್ಟಿನ ಮಳೆಯ ರೀತಿ ಚಿರಿಪಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಸಣ್ಣಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಧೋ ಎನ್ನುತ್ತ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಿದು ಊರೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿಹರಿದು ನಕ್ಕ ಮನದಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಹಸಿರು……”
ಟೀನಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬರೆದ ದಿನದ ಕವಿತೆ.

Read More