ಪರದಂಡ ಚಂಗಪ್ಪನವರ ದೇವಪುರಾಣ: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣ

ಚಂಗಪ್ಪನವರು ೯೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ತುಂಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಣಿತದ ಮೇಷ್ಟರು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಂಗಪ್ಪನವರು ಮೂರನೇ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತರು.

Read More