ಮಳೆಹಕ್ಕಿ ಸಂಸಾರ ಸಾರ: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣ

ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆರಾಮಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಕುವ ಹಿಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಆ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ತಟ್ಟನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು.

Read More