ಚಿನ್ನದ ಪದಕ -ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಸಾಕು?:ಅನಿವಾಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪತ್ರ

ಆಸೀಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆಟ-ಓಟದ ಗೀಳಿನವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖುಷಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿದರೆ ಒಬೀಸಿಟಿಯ ತೊಂದರೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.

Read More