ವರಕವಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಚೆಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು

ಅಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಚಂಡುಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ… ಆಗವರು ‘ನಮ್ಮಕಡೆ ಬಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಹಾರ ಹಾಕೋದು’ ಎಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದರಂತೆ…

Read More