ಮಾಸಿದ ನೆನಪುಗಳು – ಕೀರ್ಲೋಸ್ಕರದಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕತ: ಪ್ರಶಾಂತ ಆಡೂರ್ ಅಂಕಣ

ನಾ ಹಿಂಗ ಪ್ಯಾಂಟ ಏರಿಸಿಗೊಳೊದಕ್ಕು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಜೊತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದ interview ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ ‘ಪಾಟೀಲ’ ಅನ್ನೋಂವಾ…

Read More