ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರ ಭಟ್ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ: ಕೆ.ಪಿ. ರಾವ್‌

ಕೃಪೆ: ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌