ವಿದಾಯಕ್ಕೂ ಬೇಸರ…
ನಲಿವು ನೋವಾಗುವ ವೇಳೆ
ನೆನಪುಗಳು ಹೆಪ್ಪಿಡುವ ಸಮಯ
ವಿದಾಯಕ್ಕೂ ಬೇಸರ
ಭೇಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ…

ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಮುಗಿಲು ಜಾರಿಬಿದ್ದು ಕಳೆದು
ಕಾಯ್ವ ಪರದೆ ಹರಿದ ಹಾಗೆ
ಧುತ್ತೆಂದು
ಸುರಿವ ಮಳೆ ಸ್ಥಾಯಿಗೊಂಡ ಬಗೆ..

ದೂರದಿಂದೊಂದು ನೋಟ
ಸಾವಿರ ಜನರ ನಡುವೆ
ಕೂಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಆಗೀಗ ಕದ್ದು ನೋಡುವ ಕಲೆಗೊಪ್ಪಿಸಿ
ಸರಿವ ಸಮಯದಿ ಕ್ಷಣಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ
ಮನದೊಳಗೆ ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಹಿ…

ಆಗೀಗ ಮಾತುಗಳ ಆಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು
ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ
ಶಬ್ದಗಳ ಮಿಡಿತಗಳಲಿ ಭೇಟಿಯ
ನವಿರು ಸವೆಯದ ರೀತಿ
ಮನಕೆ
ಕಾಲದಮಿತಿಯ ಹರವನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಛಾತಿ

ಕನಸಲಿ ನೇಯ್ದ ಅರೆ ಘಳಿಗೆಗಳಲಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎದುರಾಗುವಾಗ
ವಾಸ್ತವಕ್ಕೇನೋ ಅವಸರ
ಮನಸ ತುಂಬುವ ಕಳವಳ
ಕೈ ಜಾರಿ ಹಿಂದೆ ಸೇರುವ ನೆನಪಿಗೆ
ಒಳಗಡಿಯಿಡುವ ಸಡಗರ

ಇಂದು ಕಡಪಡೆವ ನಿಮಿಷಗಳೆಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ
ಇಂಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಖಿ ಬದುಕಿಗೆ
ಒದಗಿಸಲು ಆಗೀಗ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸೂಟಿ
ಮಾತು ,ಮೌನ, ನೋಟ ವಿದಾಯಗಳ ಒಂದು ಭೇಟಿ
ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ವಾಸ್ತವ
ಸಾವಿರ ಜನರ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ಒಂಟಿ……