ಕಾಡು ಹಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು!

ಮಣ್ಣ ಸೊಗಡು ಹೀರುತ್ತ
ಮಳೆ ಕವಿತೆ ಬರೆವ
ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ
ಮಳೆ ನೋಡಿ ಕವಿಯಾದವರೆಲ್ಲ
ಸೇರಿ
ಒಂದೊಂದು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ
ಕಾವಲು ಕಾದು
ಕಾಡು ಹಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು

ಗೂಬೆ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಮಣಿಸೋರೆ
ನತ್ತಿಂಗ ಕುಟುರು ಹಕ್ಕಿಗಳು
ಹುಲಿ ನರಿ ಹಂದಿ ಜಿಂಕೆಗಳು
ಹಾವು ಹರಣೆ ಚೇಳುಗಳು
ಉಸಿರಾಡಿ ತಿಂದುಂಡು
ನೆಲವ ಪೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು

ಸ್ವಸ್ಥ ಜಗವೊಂದು
ಪೊರೆ ಕಳಚುತ್ತಿತ್ತು
ಚಳಿ ಮಳೆ ಬೇಸಗೆಗಳು
ಮರ ಮರಳಿ ಬಂದು
ಹೂವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ
ಎದೆ ತೊಯ್ಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವು

ನಿರಾಳ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿಗೂಢ
ಕತ್ತಲು
ಕತ್ತಲೊಳಗಿನ ಸದ್ದಲ್ಲದ
ಸದ್ದುಗಳು
ಜೀವಜಂತುಗಳ ಸಲಹಿ
ಜೋಗುಳ ಸಂತೈಸುತ್ತಿತ್ತು…..
….
ಕವಿತೆಗಳು
ಕವಿಗಳನ್ನು
ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು!