ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ!
ಯುದ್ಧ ಸಾರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
ಹೇಗಿರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ
ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆ
ಮೆದುಳು ಹೃದಯ ಪಿತ್ಥಕೋಶ
ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಸ್ತಿಮಜ್ಜೆ
ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಪಲ್ಸ್
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದೆ
ಮತ್ತವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಿರಬಹುದೆ?!
ಅವನಿಗೂ ಮನೆ ಮಡದಿ
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ
ಗುಲಾಬಿ ತೋಟ- ಪ್ರೇಯಸಿ
ಇಷ್ಟದ ಜಾಗಗಳು ಇರಬಹುದೆ
ಅಥವಾ
ಯಂತ್ರಮಾನವನಂತೆ….?!
ನಿರ್ದಯಿ
ಬಾಂಬು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು
ಟಪಾರನೆ ಎಸೆದು
ಕ್ಷಣವೊಂದರೊಳಗೆ ಸ್ಮಶಾನ
ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಟ್ಟಹಾಸಗೈವ
ಅವನ ಮಿದುಳು ಎದೆ
-ಯೊಳಗೆ ರಕ್ತದ ಬದಲು
ಕುದಿವ ಜ್ವಾಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬಹುದೆ
ಕಣ್ಣೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದೆ!
ಮಿದು ಕಂದಮ್ಮಗಳ,
ಮುಗ್ಧ ಜೀವರ, ಮಾನವರ
ಹೆಣದ ರಾಶಿ ಒಟ್ಟುವ ಅವನು
ಸೈತಾನನಾಗಿರಬಹುದೆ?
ಓಹ್! ನಿಸರ್ಗವೇ
ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ
ನೀನೇ ಪಳಗಿಸು
ಇಲ್ಲಾ
ಯಾವುದಾದರೂ ಪವಾಡವನ್ನಾದರೂ
ಜರುಗಿಸು!