ಆರ್. ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

“ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯ ಅವಳ ಕೂಡುವ
ಆ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತಿನ ಹುಡುಗ
ತಣಿದು ಮರಳಿ ಹೊಳೆದಾಟುವ ಅವಳ
ಹೊಳೆವ ಮೀನಖಂಡ, ತಣಿದ ತುಟಿ, ದಣಿದ ಮೊಲೆಯ
ಮೆಚ್ಚಿ ಹಾಡು ಬರೆದು ಹಾಡುವ ಕವಿ”- ಆರ್. ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ ಕವಿತೆ

Read More