ಕಾವ್ಯಮಾಲೆಯ ಕುಸುಮ: ತಿಪ್ಪಾ ಭಟ್ಟರು ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿದರು 

ನೇಗಿಲು ಮುಂದಕೆ, ಭಟ್ಟರು ಹಿಂದಕೆ
ಬಲು ಪೇಚಾಡಿದರು; ಗೊಬ್ಬರ ಕುಣಿಯಲಿ ಭಟ್ಟರು ಬೀಳಲು
ರೈತರು ಹಾಡಿದರು;

Read More