ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನ ಕುರಿತು ಡಾ. ಎನ್.‌ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಭಟ್ಟರ ಮಾತುಗಳು

ಕೃಪೆ: ಡಾ. ಎನ್.‌ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಭಟ್