ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ “ಕಮಲಪುರದ ಹೋಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ” ಕಥೆಯ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶಾನ್‌ ಆರ್.‌

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ