ಗಜಲ್

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಾತೊರೆದು ನೋವುಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ
ಹಗಲ ಬೆಳಕಲಿ ಇರುಳ ಕತ್ತಲೆಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ

ಆ ಮೋಹಕ ನಗುವಿಗೆ ಸೆರೆಯಾದುದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ
ಒಲವಿನಾಳ ತಿಳಿಯುತ ಗಾಯಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ

ಯಾವ ಸಿರಿಯಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಬದುಕಿನಲಿ
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು ಸಾಯುವ ಯಾತನೆಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ

ಏಕಾಂತವೊಂದೆ ನನಗೀಗ ಆಪ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಾಕಿ
ಸುಮ್ಮನಿರದ ಮನಸು ತಳಮಳಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ

ಹೃದಯವು ಒಡೆದಿದೆ ಒಲವಿನ ಹಾಲಾಹಲದಲಿ ‘ಗಿರಿ’
ವಿಷವೆಂದು ಅರಿತರೂ ವೇದನೆಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ