ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರ ಭಾಗವತರ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ.
ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್