ಕಾರ್ಗಿಲ್ಲಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ: ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಂಕಣ

ಆತನ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ದೆವ್ವಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ.

Read More