‘ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ’ಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ಎಂ.ಎಸ್.‌ ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಪಿ.ಕೆ. ಟಾಕೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ