‘ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್‌ ಅವರ ಸ್ವರಚಿತ ಕಾವ್ಯವಾಚನ.

ಕೃಪೆ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ