ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ನಾಟಕ “ಕರ್ಣಸಾಂಗತ್ಯ”

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್