ಕುದುರೆಮೊಟ್ಟೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾಮರೂಪಿಯವರ ಜೊತೆ ನೂರಾ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು. ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್

ಕಾಮರೂಪಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರ್. ಫೋಟೋ: ರಶೀದ್