ವಿಶಾಲ ಪಾಟೀಲ್‌ ವಾಚಿಸಿರುವ ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್‌ ಅವರ ಮಂಡೂಕ ರಾಜ್ಯ ಕವನ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ