ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರ ನೀಡು ….
ಎನ್ನನು ನಿನ್ನಯ
ಕೊಳಲನು ಮಾಡು…
ಎಂದೆಲ್ಲ ಹಲುಬಲಾರೆ ….
ಉಸಿರ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಬಿಡು
ಉನ್ಮಾದಕೆ ……
ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ.
ಮೈ ತುಂಬಾ ಬರೀ
ಒಡಲ ತುಂಬಾ ಅಂತರ್ ಗಂಗೆ !

ಕಾಣುವ ಕುಸುಮವಲ್ಲ
ಬರೀ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು …..

ಒಳಗಿನ ಶೃಂಗಾರ
ಪೊರೆ ಕಳಚಿ, ಹಂಗ ತೊರೆದು
ಸಾಗಬೇಕು “ಅಕ್ಕ” ನಂತೆ …

ಸಂಕೋಲೆಯ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ
ಚಿಗುರು ಒಡೆದಂತೆ …
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯೇ
ಬೆಳಕಾಗಿ ಹರಡುವಂತೆ…..