ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ. ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ

ವಿಡಿಯೋ ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಸ್. ಎಲ್