ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್ ಬಡಿಗೇರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ನಾಟಕ ‘ತಾಟಕೀ ಮರ್ಧನ’.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್