ದುಶ್ಯಾಸನ ವಧಂ -ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಗಮ

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್