“ಬಾರ ತಂಗಿ ಗತ್ತರಗಿಗ ಬಾರ..”  -ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಹಾಡಿದ ಚೌಡಕಿ ಪದಗಳು.

ಕೃಪೆ: ಜನಪದ ಲೋಕ