ಬೇಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ‘ದೇವನಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲʼ ಕವಿತೆ

ಕೃಪೆ: ಋತುಮಾನ