ಸತ್ಯಶೋಧನ ರಂಗಸಮುದಾಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬೋಳುವಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಯವರ ‘ಓದಿರಿ’ಯ ನಾಟಕ ರೂಪಾಂತರ.

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್