ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್‌ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನ “ಭಾಮಿನಿ”

ಕೃಪೆ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್